Cikkek

KUTATÁS A SHIATSURÓL

2005-ben az Európai Shiatsu Szövetség (ESF) megbízást adott egy sokrétű, több aspektust magába foglaló, Ausztriát, Spanyolországot és Nagy-Britanniát érin­tő tanul­mány elkészítésére. A felmérés szempontjai között szerepeltek a shi­atsu kezelést kapott személyek rövid- és hosszú távú tapasztalatainak elemzése a terápiával kapcsolatban, valamint a shiatsu gyógyászok személyes viszonyainak felmérése az alkalmazott mód­szerek tekintetében. A kutatást Andrew F. Long (Leedsi Egyetem) vezette, és 2007-ben kiadtak egy 291 oldalas tanulmányt, illetve egy 11 oldalas összefoglalót a shiatsu masszázs ha­té­konyságáról.

A tanulmányban mind shiatsu gyógyászokról, mind shiatsuval kezelt személyekről adtak közre adatokat, kitérve a terapeuták stílusára és egyéb képzettségeikre is.

Shiatsu gyógyászok

75 shiatsu gyógyász töltötte ki a kérdőíveket a három érintett országból. Nagy ré­szük negyvenes éveiben járó, diplomás nő, aki más alternatív gyógyászatban (főként masszázsok, reflexológia, kranioszakrális terápia, akupunktúra, reiki, moxa, köpö­lyö­zés és különböző keleti mozgásterápiák) is jártas.

A legtöbb terapeuta a zen shiatsut alkalmazza, de túlnyomó többségük valamilyen más módszerrel kombinálva. Majdnem az összes szakember ad pácienseinek önkezelési, táp­lálkozási, életvezetési és mozgásgyakorlatokkal kapcsolatos tanácsokat, illetve a shiatsu gyógyászok közel egyharmada szokott más módszerek képviselőivel (orvos, termé­szetgyógyász, pszichoterapeuta) való együttműködést szorgalmazni.

Szinte az összes terapeuta földre fektetett matracon kezel, illetve nagyjából az egy­har­maduk használja a „body cushion” nevű speciálisan kialakított kezelőmatracot. Sokan különböző klinikákon is dolgoznak ezzel a módszerrel, és csak körülbelül a ke­ze­lők egyötöde folytat kizárólag saját praxist.

A tanulmányból kitűnik, hogy a shiatsu gyógyászok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy klienseiknek biztonságos, harmonikus és komfortos környezetet biztosítsanak a ke­zelések alatt. Erről mind a kezelő kialakításában, mind a saját hozzáállásukban gondos­kodnak.

A. F. Long kutatásvezető, a shiatsu gyógyászok számára kiemelt bizonyos kö­ve­tendő stratégiát, amivel még hatékonyabbá tehetik munkájukat, de hangsúlyozta, hogy a kezelt személyek felelőssége is kiemelkedő a saját maguk egészségének javításában.

Shiatsuval kezelt személyek

A kutatásban részt vevő shiatsu gyógyászokat arra kérték, hogy vonják be ke­zelt­jei­ket a tanulmány elkészítésébe. Fontos szempont volt, hogy a résztvevők körülbelül egy­har­mada olyan páciens legyen, aki korábban még nem részesült shiatsu masszázsban. A kutatás fő célja a rövid és hosszú távú tapasztalatok, visszajelzések begyűjtése volt, így a kezeltek több kérdőívet is ki kellett töltsenek. Kérdezték őket a kezelés előtt, illetve négy-hat nap­pal, valamint három és négy hónappal a kezelés, kezelések után. Az ügynek meg­nyert 984 páciens közül 633-an (a kétharmaduk) voltak, akik mind a négy kérdőívet ma­ra­déktalanul kitöltötték és visszajuttatták.

Érdekes módon a kezelésre jelentkezők nagy része is szintén a negyvenes éveiben já­ró nők közül került ki. A legtöbb shiatsut kérő egészségének megőrzése vagy javítása céljából vállalkozik a kezelésekre, de sokan a személyes fejlődésük érdekében járnak, azért hogy „tegyenek valamit magukért”. A résztvevők, országoktól függetlenül, ha­son­ló elvárásokkal közelítenek a shiatsu masszázshoz. Általában önértékelésük erősítését, a stressz és különböző panaszok csökkentését, érzelmi segítséget és a tudatosságuk (mind testi, mind szellemi) erősítését várják el a shiatsutól, és ami különösen meglepő: többnyire tisz­tában voltak a shiatsu energia-munka voltával.

Általános tapasztalatuk volt a résztvevőknek, hogy terapeutájuk figyel rájuk, elfogadja őket, és ez általában pozitív, bizalmi légkört eredményezett a kezelt és kezelő között.

A visszajelzések azt mutatták, hogy a kezelt személyek pozitív irányú testi és érzelmi változásokat észleltek magukon, energikusabbnak, oldottabbnak, kiegyen­sú­lyo­zottabbnak érezték magukat a kezelések alatt és közvetlen utána.

A résztvevők nagyjából 10-20%-a számolt be negatív tapasztalatokról, melyeket később jellemzően átmenetinek, és végső soron pozitívvá fejlődőnek jellemeztek. Ugyanakkor a negatív hatások között volt 3%-nyi „nem kívánatos” vagy „potenciálisan ellentétes hatású” is.

Majdnem minden esetben azt találták, hogy a panaszok egyértelműen csökkentek, hosszú távon is. A legjelentősebb enyhülés a stressz okozta feszültségek esetében volt tapasztalható, ide értve a stressz okozta izom-, ízületi és a különböző testtájakhoz kap­cso­lódó panaszok javulását is. Ezen tünetek között gyakran szerepeltek különböző tartás­problémák, valamint a hát különböző területeinek fájdalmai.

Emellett jelentős pszichés fejlődésen mentek át a kezeltek az önértékelés testi és lelki vonatkozásaiban, valamint szociális területen is. A kutatásban részt vevő kliensek négyötöde gyakorlati lépéseket tett életvitele megváltoztatásában. Tudatosabbak lettek a táplálkozásukban, több időt fordítottak pihenésre, hajlandóságot mutattak különböző testgyakorlatok rendszeres végzésére. A kezeltek közül sokaknak változott a beteg­ség­képe, és a megelőzéshez való viszonyuk javult.

Általánosságban elmondható, hogy a kezeltek elégedettek voltak a shiatsu terá­piá­ban tapasztaltakkal, illetve sok esetben felül is múlta elvárásaikat. Mindössze öten vol­tak, akik arról számoltak be, hogy nem teljesültek elvárásaik.

A tanulmány kitér arra a szempontra is, hogy a shiatsu kezeléseket igénybe vevők, a terápia ideje alatt, kevesebb orvosi ellátást vettek igénybe, csökkent a gyógyszer­fel­hasz­nálásuk, tehát költséget takarítottak meg az egészségügyi ellátó rendszerben, sőt további költségmegtakarítás várható, az életmódváltás területén végbemenő előrelépéseknek köszönhetően.

“Általában azt mutatja a felmérés, hogy a shiatsu használata biztonságos, és a vizsgált időszakban pozitív változásokat hozott s ezen túl pedig nagyon valószínűek a folytatólagos pozitív hatások.”

                                                                                                                      Hatékony és éredményes.

forrás: shiatsu.hu

Győződjön meg a shiatsu pozitív hatásáról! >>